Kršitev pooblaščenega inženirja in pooblaščenega arhitekta pri opravljanju nalog nadzora

S sprejetjem nove gradbene zakonodaje pogosto prihaja do (namerno?) napačnega tolmačenja, da lahko vodja nadzora v eni osebi nadzira izvajanje vseh del na gradbišču, da lahko edini in le on potrjuje gradbeno knjigo, potrjuje materiale ipd., in to za vse (različne) udeležene stroke.

Kršitev pooblaščenega inženirja in pooblaščenega arhitekta pri opravljanju nalog nadzora

Na Inženirsko zbornico Slovenije so prejeli več klicev in obvestil o namernih kršitvah, do katerih prihaja pri izvajanju nadzora nad gradnjo. Žal se dogaja, da posamezniki izvajajo naloge nadzora tudi nad deli strok, za katera nimajo pooblastila. Gre za hudo zakonsko kršitev, prav tako pa tudi za disciplinsko kršitev po etičnih načelih ravnanja člana zbornice.
V kolikor pravna oseba (nadzornik) ali posameznik (vodja nadzora) ne želi in odklanja angažiranje in vključitev pooblaščenih inženirjev drugih strok, ki so udeležene v procesu gradnje, ima lahko takšno nezakonito ravnanje za posledico tudi kaznivo dejanje po 135. členu KZ-1.
Seveda je običajno takšno ravnanje pogojeno s ciljem osebnega zaslužka. Ker je takšna praksa pogosto pogojena tudi z nizko ceno, se srečamo na trgu z nelojalno konkurenco. Ponudnik storitev nadzora, ki z vso odgovornostjo namerava v delo vključiti strokovnjake vseh udeleženih strok, cenovno ne more konkurirati nadzorniku, ki ravna po sistemu »vse v enem«.
Več v reviji Gradbenik - oktober 2019.