Sanacija mostu v Ribčevem lazu

Podjetje Map Trade d.o.o. iz Slovenske Bistrice je julija letos dokončalo sanacijo mostu čez potok Suha v Ribčevem Lazu v Bohinju. Izvedba je potekala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

Sanacija mostu v Ribčevem lazu

Sanacija mostu čez potok Suha je potekala v treh fazah in s polovičnimi zaporami  ceste. Na dolvodni strani mostu so naredili novo armiranobetonsko ploščo z novimi hodniki in robnimi venci, ograja pa je zidana s kamnom in povezana z lesenimi tramovi. Na gorvodni strani so izvedli druga polovico nove armiranobetonske plošče, hodnike z navezavo na obstoječe hodnike ob hotelu in odvodnjavanje vseh površin. Tretja faze izvedbe del je bila obzidava čela mostu in kril opornikov s kamnom.

Zanimivost mostu je, da je dolvodna stran mostu vidna in obzidana s starim kamnom, gorvodno pa most ni viden, saj je povezan z betonskim kanalom pod hotelom, kjer teče hudourniški potok Suha, vendar le ob močnejših padavinah. Izvedba je bila otežena zaradi bližajoče se turistične sezone, vendar je ob pomoči in strpnosti domačinov v celoti uspela.

V podjetju Map Trade izvajajo gradnje, rekonstrukcije in sanacije betonskih konstrukcij, industrijskih ter premostitvenih objektov.

 

Več v reviji Gradbenik